back to home dude

sudoku 1

sudoku 1

về sudoku 1

điền ô trống những con số. bạn chỉ có thể sử dụng mỗi số một lần trên mỗi hàng, mỗi cột và trong chiếc hộp.