back to home dude

Sức tải lớn

Sức tải lớn

về Sức tải lớn

sử dụng cái rọ để đào càng nhiều vật giá trị càng tốt. Sử dụng tiền để mua thêm nâng cấp máy đào, để bạn có thể đào sâu và rộng hơn.