back to home dude

Subway Clash 3D

Subway Clash 3D

Về Subway Clash 3D

Gần đây tàu điện ngầm đã trở thành một nơi nguy hiểm. Lần này một vụ tấn công khủng bố đang xảy ra và bạn là một phần của một biệt đội quân sự đặc biệt. Đưa kẻ khủng bố ra ngoài. Cứu lấy mọi người. Cứu lấy tàu điện ngầm. Chọn những vũ khí khác và hãy là người đầu tiên ra tay.