back to home dude

Sự xâm chiếm của những con bọ TD

Sự xâm chiếm của những con bọ TD

về Sự xâm chiếm của những con bọ TD

Hãy bảo vệ 7 cây thần để cứu giúp trái đất. Bạn phải xây những toà tháp gần đường đi nhằm ngăn cản những con bọ đạt được mục đích. Hãy lên kế hoạch chiến lược và đừng từ bỏ.