back to home dude

Sự trả thù của bầy ong

Sự trả thù của bầy ong

Về Sự trả thù của bầy ong

Bầy ong đột biến gây chết người này muốn loại bỏ tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng.