back to home dude

Sự tấn công của Green Beret

Sự tấn công của Green Beret

về Sự tấn công của Green Beret

Những binh lính đang tấn công lâu đài bạn. Bằng mọi giá, bạn phải bảo vệ nó khỏi sự tấn công của đội quân.