back to home dude

Sự sống sót UEPD

Sự sống sót UEPD

về Sự sống sót UEPD

Bạn là chiến binh duy nhất còn lại trong nhóm Những người chiến đấu vì tự do và nhiệm vụ của bạn là bảo vệ hàng hoá. Hãy dùng vũ khí để đánh bại kẻ thù. Bạn sẽ sống sót được bao lâu?