back to home dude

Su Doku

Su Doku

về Su Doku

Trong mỗi đường ngang và dọc, bạn chỉ có thể dùng các số từ 1 đến 9 một lần duy nhất.