back to home dude

Sự cộng hưởng

Sự cộng hưởng

về Sự cộng hưởng

Hãy thu thập điểm để mở khoã những màu mới. Khi bạn đã mở khoá được, bạn có thể bật hoặc tắt những màu này. Bạn có thể dùng khả năng này để hoàn thành trò chơi