back to home dude

Sự chăm sóc và chữa trị của Barbie

Sự chăm sóc và chữa trị của Barbie

về Sự chăm sóc và chữa trị của Barbie

Hãy giúp Barbie tìm tất cả động vật và chăm sóc cho chúng. Những động vật này cần Barbie để có thể tồn tại.