back to home dude

Storm Ops 2: Bão Sa Mạc

Storm Ops 2: Bão Sa Mạc

về Storm Ops 2: Bão Sa Mạc

Kẻ thù đang không ngừng tiến tới. Bảo vệ chính mình, bạn chính là tay bắn tỉa cừ nhất!