back to home dude

Stonepunk

Stonepunk

Về Stonepunk

Hãy phóng người đóng thế trong lịch sử cố xưa càng xa càng tốt để tích lũy những viên ngọc. Sử dụng những viên ngọc này để nâng cấp và tăng thêm điểm để đi tắt đến những địa thế khác.