back to home dude

Stick Trinity

Stick Trinity

Về Stick Trinity

Tiêu diệt những kẻ thù bằng cách tấn công chúng và thay đổi nhân vật. Để tiêu diệt tên trùm, hãy chắc chắn các bạn của bạn cùng tham gia bằng cách nhấn C nhiều lần.