back to home dude

Stephen Karsch: Nhiệm vu Bóng tối

Stephen Karsch: Nhiệm vu Bóng tối

Về Stephen Karsch: Nhiệm vu Bóng tối

Giúp Stephen Karsch trong Nhiệm vụ Bóng tối! Dùng quả bóng màu xanh để di chuyển và cố gắng đến được lối thoát nhanh nhất có thể. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi màn chơi không?