back to home dude

Star Doctor

Star Doctor

về Star Doctor

Hãy thử cảm giác làm bác sĩ của một ngôi sao! Hãy giúp cho tất cả những ngôi sao bị thương này bắng cách đưa thuốc hoặc băng cầm máu cho chúng, sau đó sơn chúng với sắc màu chúng thích trước khi chúng rời bệnh viện! bạn có thể chữa lành bệnh cho tất cả những bệnh nhân của bạn không nào?