back to home dude

Staggy 2

Staggy 2

về Staggy 2

Đóng vai Staggy và bảo vệ chính bạn chống đối lại một nhóm lớn những người hướng đạo sinh. Sử dụng những vũ khí khác nhau và tồn tại bằng mọi cách trước khi hết giờ.