back to home dude

Staggy 1

Staggy 1

về Staggy 1

Hãy giúp Staggy trong cuộc tấn công không ngừng chống lại thảm hoạ hướng đạo sinh! Múa gươm như cối xay gió và chém càng nhiều càng tốt.