back to home dude

Stable Boy

Stable Boy

về Stable Boy

nói chuyện với những nhân vật khác nhau và hoàn thành nhiệm vụ cho họ! tập hợp một vài cái nấm hoặc đánh bại vài kẻ thù!