back to home dude

Sproing

Sproing

Về Sproing

Sử dụng các quả cầu màu xanh để tiêu diệt tất cả những quả cầu màu xanh lá cây, nhưng cảnh giác với các màu sắc khác.