back to home dude

Sport Zuma

Sport Zuma

về Sport Zuma

xóa bỏ đường nằm ngang bằng cách tạo ra những nhóm gồm 3 hay nhiều những trái banh cùng loại. Bạn có thể dừng chúng lại trước khi chúng tiến đến súng của bạn không?