back to home dude

Spore Cubes

Spore Cubes

về Spore Cubes

Xóa bỏ tất cả những chiếc hộp hình khối bằng cách nhấp vào ít nhất 2 chiếc hộp cùng màu. Suy nghĩ kỹ sao cho bạn không bị bí với những chiếc hộp còn lại cuối cuộc chơi!