back to home dude

Spiters Annihilation: Level Pack

Spiters Annihilation: Level Pack

về Spiters Annihilation: Level Pack

Tiêu hủy tất cả những cái đầu tròn này càng nhanh càng tốt bằng cách sử dụng những vật mà bạn được cho ở từng cấp độ như là cây búa, khối gạch hay là quả bóng.