back to home dude

Spider Sphere

Spider Sphere

về Spider Sphere

hướng quả cầu gai qua những viên kẹo màu, nhưng đây là một thế giới nguy hiểm, sử dụng chiếc móc để định hướng cho tàu lượn cao tốc này. Tránh những gai nhọn, cú rơi, và những nguy cơ khác và cố gắng đi càng xa càng tốt!