back to home dude

Spider Solitaire 2

Spider Solitaire 2

Về Spider Solitaire 2

Xếp những thẻ bài khác nhau chồng lên nhau để kiếm điểm với mỗi bước di chuyển bạn thực hiện. Nếu bạn có thể hoàn thành 8 loạt thẻ với cùng một màu sắc bạn đã thắng!