back to home dude

Spanthera

Spanthera

về Spanthera

Bạn phải loại bỏ kẻ thù để bảo vệ người và thị trấn của bạn. Hãy nhắm kĩ, ném giáo và loại bỏ thế lực thù địch