back to home dude

Sort My Tiles - Pinocchio

Sort My Tiles - Pinocchio

về Sort My Tiles - Pinocchio

Đặt những mảnh ghép vào đúng chỗ. Nhấn nút đỏ để lấy thêm mảnh ghép mới.