back to home dude

Sonic vs Knuckles

Sonic vs Knuckles

về Sonic vs Knuckles

hãy giúp cho Sonic sống còn trong thành phố này, đánh bại Knuckles và tập hợp tất cả các nhẫn vàng.