back to home dude

Sonic trong mê cung

Sonic trong mê cung

về Sonic trong mê cung

Hãy tìm đường ra nhưng coi chừng những bức tường và kẻ thù. Sau khi chơi xong, bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Submit Score.