back to home dude

Sonic Extreme 2

Sonic Extreme 2

về Sonic Extreme 2

Sonic chạy như điên qua các trò chơi. Lưu ý các bẫy, quỷ và thu thập nhẫn vàng.