back to home dude

Sonic 5

Sonic 5

về Sonic 5

Hãy thu thập những chiếc nhẫn vàng và trốn thoát khỏi kẻ thù. Bạn có thể lưu điểm bằng cách nhấn Ghi điểm sau khi chơi xong.