back to home dude

Sokoban Folie

Sokoban Folie

về Sokoban Folie

Đưa những chiếc thùng gỗ đến chỗ những chấm màu xanh. Jouer nghĩa là Chơi và Recommencer nghĩa là Bắt đầu lại.