back to home dude

Số 14

Số 14

về Số 14

Lấy những lá bài sao cho chúng có thể cộng lại thành con số 14.