back to home dude

Số 10 lặp lại

Số 10 lặp lại

Về Số 10 lặp lại

Hãy di chuyển những con số trên bảng để chúng thành 10. Bạn sẽ phải làm toán và giải quyết tất cả những câu đố trong trò chơi.