back to home dude

Sniper Hero

Sniper Hero

Về Sniper Hero

bắn chết tất cả những kẻ thù bằng khẩu súng tỉa của bạn! nín thở, nhắm và bắn! bạn sẽ không thể chuyển sang cấp độ tiếp theo cho đến khi tất cả bị tiêu diệt!