back to home dude

Sniper Assassin Story

Sniper Assassin Story

về Sniper Assassin Story

Hoàn thành nhiệm vụ với vai trò 1 tay súng trong trò chơi bắn súng này. Lần theo dấu vết của Mr. J. để trả thù cho vợ của bạn!