back to home dude

Snaktris

Snaktris

về Snaktris

Sử dụng con rắn để thu thập tất cả các khối, sau đó trở về chiếc bình của bạn! Nhận năng lượng khác nhau để dễ dàng hơn cho bản thân mình!