back to home dude

Snaket

Snaket

về Snaket

Điều khiển chú rắn của bạn và ăn tất cả những con vật mà bạn tìm thấy. Đừng để bị quấn vào chính chiếc đuôi của mình.