back to home dude

Snail's Anger

Snail's Anger

Về Snail's Anger

Hãy giúp đỡ ốc sên trong cuộc chiến bất tận đối đầu với heo! Sử dụng cái ná để bắn ốc sên vào kẻ thù! Khi mà tất cả các con heo đều bị đánh bại, bạn có thể qua vòng khác.