back to home dude

Slenderman: rừng bí ẩn

Slenderman:  rừng bí ẩn

về Slenderman: rừng bí ẩn

Vào 1 đêm và bạn đang đi bộ xung quanh trong rừng. Bạn đang tìm kiếm 6 viên mất tích. Mặc dù sự thật là rất tối, bạn đang gặp nguy hiểm cũng như Slenderman đang thức và tìm kiếm bạn.