back to home dude

SlenderMan: phiên bản mùa đông

SlenderMan: phiên bản mùa đông

về SlenderMan: phiên bản mùa đông

Khám phá những môi trường đáng sợ và cố gắng tìm tất cả các quả bóng ẩn trước khi SlenderMan bắt được bạn! Nhanh chóng chạy đi khi bạn nhìn thấy anh ta, bởi vì khi bạn nhìn anh ta càng lâu, anh ta có thể bắt bạn nhanh hơn!