back to home dude

Slender

Slender

Về Slender

Hãy tìm kiếm những mảnh giấy bị mất trong khu rừng nhưng đừng lại gần Slenderman, nếu không bạn sẽ bị giết và phải chơi lại từ đầu.