back to home dude

Skateboard City 2

Skateboard City 2

về Skateboard City 2

Hãy lên chiếc ván trượt và luớt sóng! Thực hiện những cú nhảy hoặc thử lộn nhào từ những đoạn đường nối! Bạn có thể thực hiện được tất cả các yêu cầu ở mỗi cấp độ không?