back to home dude

Sinh ra để trở nên lớn mạnh

Sinh ra để trở nên lớn mạnh

về Sinh ra để trở nên lớn mạnh

Hãy ăn những con cá nhỏ hơn để trở nên lớn hơn và trở thành chỉ huy của biển.