back to home dude

Sim điều khiển không lưu

Sim điều khiển không lưu

về Sim điều khiển không lưu

Sắp xếp giao thông trong không gian sao cho tất cả những chuyến bay có thể cất và hạ cánh an toàn.