back to home dude

Siêu đánh máy

Siêu đánh máy

Về Siêu đánh máy

Hãy đánh máy thật nhanh những từ xuất hiện trên màn hình. Ban đầu sẽ rất dễ và các từ sẽ trở nên càng ngày càng khó.