back to home dude

Shutter Island

Shutter Island

Về Shutter Island

Bạn và phụ tá Chuck của bạn đang trên đảo Shutter để giải mã bí ẩn! Lùng sụt khắp những nơi khác nhau và tìm những đồ vật vào đúng thời điểm để tiến lên trong cuộc điều tra của bạn!