back to home dude

Shifting Castle

Shifting Castle

về Shifting Castle

Đóng vai hiệp sĩ trong cuộc phiêu lưu và giúp anh ta trong lúc hoàn thành sứ mệnh. Nhảy nhào xuống, nhảy từ bức tường này sang bức tường khác để loại bỏ con quái vật thù địch đứng giữa bạn và mục tiêu của bạn! Vào giai đoạn cuối mỗi thế giới, bạn sẽ đối mặt với tên trùm cuối!