back to home dude

Sheep'n'Poetry

Sheep'n'Poetry

Về Sheep'n'Poetry

Thử gõ lại các kí tự trước khi những chú cừu nhảy qua được hàng rào! Bạn có thể gõ lại các từ mà không mắc lỗi và ghi được nhiều điểm nhất không?