back to home dude

Shadez III: Các thợ mỏ mặt trăng

Shadez III: Các thợ mỏ mặt trăng

về Shadez III: Các thợ mỏ mặt trăng

Giết sạch kẻ thù trong cuộc chiến mang tính chiến thuật này! Xây dựng một căn cứ và nhớ là bạn phải phát triển khai thác mỏ để mua thêm những căn cứ quân sự và công trình phục vụ cho cuộc chiến.