back to home dude

Shadez

Shadez

Về Shadez

Hãy bước vào cuộc chiến với đội quân của bạn. Bạn phải mua xe tăng, trực thăng và bước vào cuộc không kích.